Våra verksamhetsområden

Här följer en sammanfattning av olika typer av uppdrag vi arbetar med.

Brottmål

Vi antar uppdrag både som offentlig och privat försvarare (försvarsadvokat)

Vi antar också uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Dessa uppdrag innebär att vi bevakar brottsoffrets intressen, vilket bl.a. innebär att vi utgör ett stöd i processen och hjälper till att föra talan om eventuellt skadestånd.

Om Du befinner dig i en situation där domstolen ska utse en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för Dig, har Du alltid rätt att framställa önskemål om vem det ska vara. Vi har många års erfarenhet av alla uppdragstyperna.

Tvistemål

Om en eller flera parter inte kommer överens om något så uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tvisten behövas lösas i domstol. Sådana mål kallas för tvistemål. Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvist inom familjen.

I en tvist ser vi till att ge  klienten god rådgivning och att den får fram sitt budskap till motparten eller domstolen. Normalt inleds vårt arbete med en genomgång av det material klienten kan prestentera.Utifrån det materialet gör vi en bedömning av situationen och hur tvisten bör hanteras. I tvisten ser vi till att bevaka Din rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag för vårt arbete (rättsskydd) eller staten (rättshjälp)
.

Vi har särskild erfarenhet av personskador och andra försäkringsärenden, viss fastighetsrätt (hyres- och arrendetvister) och familjerättsliga tvister.

Offentliga uppdrag

I vissa ärenden, t.ex. tvångsvård av unga (LVU), missbrukare (LVM) och psykiskt sjuka (LPT) samt i ärenden avseende avvisning eller utvisning (asyl-/utlänningsärenden), har den enskilde rätt till ett offentligt biträde. Det är domstolen eller myndigheten som beslutar om offentligt biträde ska förordnas. Det offentliga biträdet ska hjälpa den enskilde att ta tillvara dennes intressen i målet och betalas av staten. Du bör i första hand vända Dig till domstolen eller myndigheten om Du vill veta mer om Dina möjligheter att få hjälp.

Andra uppdrag


Utöver brott- och tvistemål förekommer ett antal situationer där det kan finnas behov av rättslig rådgivning eller biträde, t.ex. vid upprättande av testamente eller äktenskapsförord, bouppteckningar eller bodelningsavtal, vid genomgång av köpekontrakt eller andra juridiska dokument. Allt för att handlingarna får den rättsliga verkan som önskas. Vi kan hjälpa Dig att granska eller upprätta sådana handlingar.

Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare eller boutredningsman och som ombud i exempelvis tvister i samband med bodelning eller arvskifte
.